Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

1.a. Candra Hospitality: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Candra Hospitality gevestigd aan het Westplein 12 te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer; 64485706
1.b. Opdrachtgever: het bedrijf of privé persoon in opdracht van wie Candra Hospitality werkzaamheden verricht, dan wel met wie Candra Hospitality een overeenkomst, een onderhoudscontract aangaat;
1.c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Candra Hospitality en de opdrachtgever;
1.d. onderhoudscontrac : de overeenkomst tussen opdrachtgever en Candra Hospitality waarbij het overeengekomen onderhoudscontract door Candra Hospitality wordt uitgevoerd;

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Candra Hospitality en de opdrachtgever.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen tussen de opdrachtgever en Candra Hospitality
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Candra Hospitality en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2. Offertes hebben een geldigheid van 14 dagen na offerte datum.
3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties, offertes en vermelde gegevens binden Candra Hospitality niet.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Candra Hospitality onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Candra Hospitality is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
4.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Candra Hospitality passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.4. Candra Hospitality kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Candra Hospitality op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.5. Candra Hospitality zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen.

4.5a. het bezoekadres van de vestiging van Candra Hospitality waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
4.5b. Op aankopen bij Candra Hospitality kan geen gebruik worden gemaakt van het herroepingsrecht
4.5c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
4.5d. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Candra Hospitality deze gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
4.5e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

4.6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. Candra Hospitality voert de overeengekomen werkzaamheden uit zoals vermeld in de opdracht.
5.2. Candra Hospitality zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
5.3. Candra Hospitality is bij het uitvoeren van haar werkzaamheden ten dele afhankelijk van haar toeleveranciers en extern personeel / externe installateurs.
5.4. Indien er wijzigingen optreden in het leveringsproces door toedoen van Candra Hospitality, haar toeleveranciers of extern personeel /externe installateurs dan zal de opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd worden.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1. Nadat de opdrachtgever de overeenkomst heeft ondertekend, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Candra Hospitality aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals: bouwtechnische schema’s wachtwoorden. etc., tijdig beschikbaar zijn. Indien de opdrachtgever niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Candra Hospitality het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
6.2. De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Candra Hospitality onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
6.3. Candra Hospitality gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6.4. De opdrachtgever zal Candra Hospitality vrijwaren voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de opdrachtgever.
6.5. De opdrachtgever is gehouden Candra Hospitality onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 7. Wijzigen van de overeenkomst
7.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
7.3. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van levering worden gewijzigd.

Artikel 8. onderhoudscontract
8.1. Indien de opdrachtgever een onderhoudscontract aangaat voor een vastgestelde periode die strekt tot het geregeld afleveren van producten en/of diensten, kan tijdens deze periode niet tussentijds worden opgezegd. Indien deze periode verstrijkt zonder opzegging, wordt dit onderhoudscontract telkens automatisch met 1 jaar verlengd.
8.2. Er wordt uitgegaan van een maand opzegtermijn.
8.3. Eventueel gepubliceerde tarieven op de nederlandse website zijn geldig binnen Nederland en België.
8.4. Opzeggen van het onderhoudscontract is alleen schriftelijk of per email mogelijk.

Artikel 9. Tarieven
9.1. Genoemde prijzen en/of tarieven zijn exclusief btw. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
9.2. Candra Hospitality is gerechtigd haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen.
9.3. Indien de tarieven gedurende de overeenkomst stijgen, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld van tarief- en/of prijswijzigingen.
9.4. Een verhoging van de tarieven wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.

Artikel 10. Betaling
10.1. Bij het sluiten van een overeenkomst met Candra Hospitality welke het drempelbedrag van € 500,00 overschrijdt dient de factuur voorafgaand aan levering te worden voldaan.
10.2. Bij overeenkomsten onder het drempelbedrag van € 500,00 dient de opdrachtgever de van Candra Hospitality ontvangen facturen te betalen binnen 7 dagen na de factuurdatum.

10.3. Bij het aangaan van een onderhoudscontract wordt het maandbedrag vooraf gefactureerd. de voorrijkosten van € 50,00 per bezoek worden achteraf gefactureerd.
10.4. De opdrachtgever dient de van Candra Hospitality ontvangen facturen te betalen binnen 7 dagen na de factuurdatum.
10.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 7 dagen, is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimum van € 100,-.
10.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Candra Hospitality op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.7. Candra Hospitality kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Candra Hospitality verschuldigde bedragen voldaan heeft.
Artikel 11. Levertijden
11.1. Candra Hospitality zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
11.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan Candra Hospitality kenbaar heeft gemaakt.
11.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen binnen een aangegeven termijn leveren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding.
11.4. De door Candra Hospitality opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
11.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Candra Hospitality zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Candra Hospitality.
11.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Candra Hospitality tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan Candra Hospitality bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11.7. In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen levertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Candra Hospitality ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
11.8. Indien de opdrachtgever tegelijk meerdere opdrachten aanbiedt aan Candra Hospitality, dan kan de levertijd langer zijn, dan de standaard levertijd of de levertijd die de opdrachtgever van Candra Hospitality gewend is.

Artikel 12 – Conformiteit en Garantie
12.1. Candra Hospitality staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Candra Hospitality er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik
12.2. Een door Candra Hospitality, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover Candra Hospitality kan doen gelden.
12.3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Candra Hospitality schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
12.4. De garantietermijn van Candra Hospitality bedraagt 12 maanden. Candra Hospitality is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
12.5. De garantie geld niet indien:

12.5a. De opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
12.5b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Candra Hospitality en/of op de verpakking behandeld zijn.
12.5c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 13. Klachten
13.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan Candra Hospitality kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Candra Hospitality in staat is adequaat te reageren.
13.2. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Candra Hospitality de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
13.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Candra Hospitality slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding
14.1. Candra Hospitality is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
14.2. Voorts is Candra Hospitality bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.3. Candra Hospitality is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien:

14.3a. na het sluiten van de overeenkomst Candra Hospitality ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
14.3b. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.4. Candra Hospitality is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
14.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Candra Hospitality op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Candra Hospitality de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring
15.1. Candra Hospitality kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

15.1a. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. verder omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden.
15.1b. Enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

15.2. Candra Hospitality is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Candra Hospitality is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Candra Hospitality kenbaar behoorde te zijn.
15.3. Candra Hospitality kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het openbaar maken en/of verveelvoudigen van vertrouwelijke informatie door derden.
15.4. Candra Hospitality kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan doordat derden geen medewerking willen verlenen dan wel doordat derden verkeerde of onvolledige informatie aan Candra Hospitality verstrekt.
15.5. Candra Hospitality is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.6. Indien Candra Hospitality aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Candra Hospitality beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Candra Hospitality gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Candra Hospitality beperkt tot het declaratiebedrag althans tot dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Candra Hospitality.
15.8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Candra Hospitality vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Candra Hospitality kan aanwenden.

Artikel 16. Overmacht
16.1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Candra Hospitality liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen, zoals: de niet bereikbaarheid van derden door bijvoorbeeld vakantie, ziekte, staking of het faillissement van derden of de niet bereidbaarheid van derden om mee te werken; bijzondere weersomstandigheden; oorlog of oorlogsgevaar; het nemen door de overheid van maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
16.2. Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Candra Hospitality niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Candra Hospitality als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
16.3. Voor zover Candra Hospitality ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Candra Hospitality gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst

Artikel 17. Geheimhouding
17.1. De opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van Candra Hospitality of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Candra Hospitality is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
17.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Candra Hospitality gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Candra Hospitality zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Candra Hospitality niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 Intellectuele eigendom
18.1. De opdrachtgever vrijwaart Candra Hospitality voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
18.2. Alle door Candra Hospitality verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Candra Hospitality worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Op elke overeenkomst tussen Candra Hospitality en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Candra Hospitality worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Candra Hospitality is gevestigd.

Artikel 20. Geldigheid
20.1. Deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd op 04-12-2019.Op alle uitgebrachte offertes en overeengekomen overeenkomsten is de meest recente versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Voor vragen met betrekking tot ons privacy beleid (AVG) verwijzen wij u graag door naar onze privacyverklaring